Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@bikemaraton.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 75 76 123 76 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Podane dane będą przetwarzane:
 • w celach związanych z uczestnictwem w imprezie sportowej pn. cykl Super Bieg,
 • w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych ,
 • w celach promocji podobnych imprez sportowych organizowanych w latach kolejnych,
 • w celach marketingu własnych produktów i usług,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • oraz innych prawnie usprawiedliwionych interesów administratora (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego,dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 1. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem, wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z podanym w pkt 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 4. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana  w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania  Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności  prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych . Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.